Slide Banner
ป้ายทะเบียนทำลวดลายกราฟฟิคเอง ผิดกฎหมายหรือไม่
เมื่อ : อ่าน : 64

ป้ายทะเบียนกราฟฟิคปลอม

 

หลายๆท่าน มีคำถามว่า ถ้าทะเบียนของเราไม่ใช่ทะเบียนประมูล แล้วเอาไปทำลายกราฟฟิคเอง

ผิดกฎหมายหรือไม่ คำตอบคือ ผิดกฎหมายครับ รายละเอียด ตามนี้ครับ

 

- ห้ามนำวัสดุอื่นใดติดบนแผ่นป้ายทะเบียนรถ จนทำให้มองเห็นตัวเลขหรือตัวอักษรไม่ชัดเจน ฝ่าฝืนโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท

- แผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีสีพื้นแผ่นป้ายเป็นลวดลายกราฟิก สีสันสวยงาม เป็นแผ่นป้ายทะเบียนรถที่กรมการขนส่งทางบกออกให้สำหรับหมายเลขทะเบียนสวย จำนวนหมวดละ 301 เลขหมาย ที่นำออกประมูลนำเงินรายได้สมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เท่านั้น การนำแผ่นป้ายทะเบียนรถซึ่งไม่ใช่แผ่นป้ายประมูลไปตกแต่งหรือทำเลียนแบบขึ้นใหม่ ให้มีลักษณะสีสันหรือลวดลายคล้ายคลึงกับแผ่นป้ายทะเบียนแบบกราฟฟิค นอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 แล้ว ยังอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอม ซึ่งมีอัตราโทษจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน-5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท


 

ทะเบียนสวย ป้ายประมูล มีเพียง 301 หมายเลข เท่านั้น